address_term

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Attention_getting

Määritelmä

  • KUVAUS: Identifioi sen puhuttelun, jota puhuja käyttää saadakseen jonkun huomion.
  • ESIM: Arvoisa HERRA toimittaja, toistan vieläkin, että se 50 penniä, jonka sinä tahtoisit itsellesi on enemmän kuin se myyntipalkkio, jonka minä saan. (Attention_getting)

Muita huomioita

KLE sisältyy usein tähän kehyselementtiin.

Esiintyy kehyksissä

Attention_getting

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r3 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback