address

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Contacting

Määritelmä

  • KUVAUS: Metaforinen paikka tai piste kommunikaatiosysteemissä, jonka kautta kommunikaatio tapahtyy, esim osoite tai puhelinnumero.
  • ESIM: Asiakas hoitaa tilisiirron OTTAMALLA YHTEYTTÄ palvelunumeroon, joka maksaa noin 60 penniä minuutissa. (Contacting)

Esiintyy kehyksissä

Contacting

-- HeidiHal - 2015-01-26

Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback