addictant

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Addiction

Määritelmä

  • KUVAUS: se aine tai tapa, josta henkilö on riippuvainen
  • ESIM: Sen aikana voi mietiskellä omaa RIIPPUVUUTTAAN tupakasta. (Addiction)
    Mainittujen aineiden ORJIKSI joutuneiden henkilöiden on mahdoton päästä eroon tästä orjuudesta. (Addiction)

Esiintyy kehyksissä

Addiction

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback