addict

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Addiction

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi henkilön, jonka mainitaan olevan riippuvainen jostakin
  • ESIM: Hänen RIIPPUVUUTENSA tupakkaan on hyvin kova. (Addiction)
    Hän ei ALKOHOLISMINSA takia pysty enää huolehtimaan itsestään. (Addiction)

Esiintyy kehyksissä

Addiction

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback