added_set

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Increment

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin esiintymä, joka lisätään aiempaan ryhmään vastaavanlaisia tapauksia
  • ESIM: Kesällä on ENEMMÄN aikaa ruuanlaittoon.(Increment)

Muita huomioita

KLE otetaan tavallisesti mukaan tähän kehyselementtiin.

Esiintyy kehyksissä

Increment

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r3 - 2015-01-30 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback