actor

  • TYYPPI: yleensä ydinelementti niissä kehyksissä, joissa esiintyy

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti (kehyksestä riippuen elollinen tai eloton tai kumpi tahansa), joka on osallisena aiheuttamassa jotakin tai tekemässä jotakin (halutessaan tai haluamattaan)
  • ESIM: Ihmisoikeustoimikunta pyrkii SAAMAAN AIKAAN sovinnon osapuolten välillä. (Causation)
    Oppilaitokset ESITTELEVÄT toimintaansa sekä nuorille että aikuisopiskelijoille. (Cause_to_perceive)
    EPÄREILU osakas ei maksa. (Fairness_evaluation)

Esiintyy kehyksissä

Causation, Cause_to_perceive, Fairness_evaluation, Interrupt_process

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback