activity

  • TYYPPI: yleinen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa keskeistä toimintaa, johon tietoinen toimija osallistuu tai johon hänen odotetaan/halutaan osallistuvan.
  • ESIM: Kaupunkilaiset harjoittivat VILKASTA merenkulkua .
    Olette KYVYKÄS suoriutumaan kunnianhimoisesta ohjelmastanne.

Muu käyttö

  • KUVAUS: Voi kuvata myös yleistä tapahtumaa, jonka tekijää ei mainita.
  • ESIM: Viisumin saanti VIE viisi päivää.

Muita huomioita

Esiintyy kehyksissä

Activity_done_state, Activity_finish, Activity_ongoing, Activity_pause, Activity_prepare, Activity_ready_state, Activity_resume, Activity_start, Activity_stop, Adducing, Aiming, Being_active, Being_up_to_it, Difficulty, Fields, Influence_of_event_on_cognizer, Infrastructure, Leadership, Lively_place, Project, Rising_to_a_challenge, Taking_time, Willingness, Withdraw_from_participation

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r3 - 2015-05-31 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback