action

  • TYYPPI: ydinelementti useissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: Teko, jonka tietoinen toimija voi tehdä tai tekee. Kehyksestä riippuen hän saattaa tehdä mainitun teon, harjoitella sitä, kieltäytyä siitä tms.
  • ESIM: Suomi oli mukana hyväksymässä maksujen LYKKÄYSTÄ. (Activity_pause)
    Kaksi kertaa olen MOKANNUT henkilöstöasioissa . (Bungling)
    Se oli LAILLINEN avioero . (Legality)

Esiintyy kehyksissä

Activity_pause, Bungling, Compliance, Contrition, Daring, Deny_permission, Deserving, Exertive_force, Fairness_evaluation, Grant_permission, Hindering, Justifying, Legality, Place_weight_on, Practice, Rashness, Reason, Remembering_to_do, Run_risk, Taking_sides, Thwarting

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r4 - 2015-06-15 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback