act

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Compliance, Intentionally_act, Justifying ja Terrorism

Määritelmä

  • KUVAUS: teko, jonka tietoisesti toimiva agentti suorittaa
  • ESIM: Mihin TOIMENPITEISIIN hallitus aikoo ryhtyä? (Intentionally_act)
    Liikennemäärät ovat liian alhaisia PERUSTELEMAAN niiden päällystämisiä.(Justifying)

Esiintyy kehyksissä

Compliance, Intentionally_act, Justifying, Terrorism

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback