accused

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät henkilön tuomitsemista oikeuslaitoksessa tai takuumaksupäätöksiä

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö tai ryhmä, jota syytetään jostakin rikoksesta, tai jolle määrätään jokin takuusumma.
  • ESIM: Justin Bieberille määrättiin mitättömät TAKUUT. (Bail_decision)
    Hän MYÖNTÄÄ syyllisyytensä. (Entering_of_plea)

Esiintyy kehyksissä

Bail_decision, Entering_of_plea, Guilt_or_innocence, Notification_of_charges

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback