accuracy

  • TYYPPI: reunaelementti kehykisssä Predicting

Määritelmä

  • KUVAUS: lmaisee ennustuksen tai muiston tarkkuuden
  • ESIM: Lokakuun 6. päivänä ENNUSTIN oikein sodan vaiheet. (Predicting)
    Parhaiten rikollisuuden määrää voidaan ENNUSTAA edellisen vuoden perusteella. (Predicting)

Esiintyy kehyksissä

Predicting

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback