accoutrement

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Accoutrements, Clothing_parts

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi varusteen tai asusteen, josta on puhe
  • ESIM: Hän selviytyi hyvin VARUSTEIDENSA ansiosta. (Accoutrements)
    Poika, joka on menettänyt KÄSINAUHANSA, on kuollut.(Accoutrements)

Muita huomioita

On tavallisesti yhtä aikaa KLE että KE

Esiintyy kehyksissä

Accoutrement, Clothing_parts

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback