accessory

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Hair_configuration

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa jotain asustetta tai koristetta, jota on käytetty hiusten laittamiseen esimerkiksi halutun tyylin luomiseksi
  • ESIM: Hän oli iskenyt ison neulan NUTTURAANSA. (Hair_Configuration)

Esiintyy kehyksissä

Hair_configuration

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r3 - 2015-01-28 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback