abuser

  • ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa

  • identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin

Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella.

Esiintyy kehyksissä: Abusing

-- HeidiHal - 2015-01-26

Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-26 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback