abuser

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä, jotka käsittelevät väkivaltaa

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi tietoisen toimijan, joka pahoinpitelee uhrin
  • ESIM: Auton kuljettaja PAHOINPITELI naista ojassa uhaten raiskauksella. (Abusing)

Esiintyy kehyksissä

Abusing

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r3 - 2015-01-28 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback