abundant_entities

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti (esiintyy vain kehyksessä Roadways)

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetit, joita on runsaasti tien tai väylän rajaamassa tilassa
  • ESIM: Turistit poukkoilevat nopeasti ylös kivikkoista POLKUA. (Roadways)
    Se ei ihannoinut kotiensa valoina ikkunain lävitse leimuavia mainosvärejä, eikä se ihannoinut iltakävelypaikkoinaan kauniiden näyteikkunoiden reunustamia BULEVARDEJA. (Roadways)

Esiintyy kehyksissä

Roadways

-- HeidiHal - 2015-01-26

Topic revision: r3 - 2015-01-28 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback