FiLT2006 - Tekniikan saaminen ajan tasalle

Ensisijainen vastuu tästä osiosta on Saulilla, joka kysyy tarvittavat lisätiedot ja neuvot Kimmolta.

Tavoitteet

  • Saada HyLing:FiLT -sivuston tekniikassa toimimaan ne osat, jotka viime kesänä tehtiin, mutta joita ei vielä ole kytketty toimimaan.

Tehtävät

  1. Monikielinen haku linkitetyksi tänne sellaisena, kuin se on mm. Norjan keskuksessa jo toimimmassa, ks. http://www.norskdok.uib.no/ce/.
    • Edellyttää: FiLT-sivuston navigointirakenteen ja Makefilejen ymmärtämistä. Kimmolta saa kysymällä neuvoja.
    • Aikataulu:
    • Tulokseksi: FiLTin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä sivuilla on vasemmassa laidassa olevassa navigointipalkissa linkki erikielisiin hakuihin.

Keskustelua

 -- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

Topic revision: r2 - 2006-08-16 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback