FiLRC: Kimmo K:n tilannekatsaus 20.11.2007

  1. CLARIN alkaa 1.1.2008 kuten suunniteltu.
  2. Pohjoismaiseen infrastruktuurihakuun hakemuksen ei saatu rahaa.
  3. OPM:ltä on saatu tänään päivätyllä kirjeellä 200.000 euroa vuodeksi 2008 (käytettävissä jo 2007) rahaa CLARINia tukevaan suunnitteluun. Käyttösuunnitelma ilmenee vähän suuremmalle summalle tehdystä liitteenä olevasta OPM:lle menneestä hakemuksesta. Pääpiirteittäin tällä rahalla tehtävässä työssä on kyse siitä, että varmistetaan Suomen hyvä liittyminen Euroopan-laajuiseen CLARINiin.
  4. HY:lla on haussa laiterahaa, josta on aika hyviä toiveita saada jopa 250.000 euroa vuodeksi 2008 konkreettisiin toimenpiteisiin CSC:n Kielipankin palveluiden parantamiseksi. Hanke on keskustakampuksen listalla numerona 2 ja yhdessä pienemmän ykköshakemuksen kanssa ne edustavat vähämpää kuin kampuksen luontainen osuus koko määrärahasta (kaksi milj. euroa). Tämän rahan käyttösuunnitelma selviää liitteenä hakemuksesta. Hakemuksen kohtalosta kuulemme varmaan pikapuoliin.
  5. Yhteensä tämä tarkoittaa, että aika paljon tai hyvin paljon voidaan tehdä ensi vuoden aikana. vinkkejä mieluusti vastaan.

(Kopioitu sähköpostiviestistä)

-- KimmoKoskenniemi - 23 Nov 2007

Topic revision: r2 - 2008-04-22 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback