Where to Install Software and Data, and What Disk Space Is Available to You

On hyvä jos kerrotte minulle vielä mitä asentelette.

Ohjelmistoasennuksista:

asennuspaikka mkdir -p /c/appl/ling/käyttäjätunnus/ohjelmaversio/{bin,man,etc...} ja linkki /c/appl/ling/käyttäjätunnus/ohjelma -> /c/appl/ling/käyttäjätunnus/ohjelmaversio ja lisenssitiedot /c/appl/ling/käyttäjätunnus/ohjelmaversio/lic/ ja README-tiedosto siitä miten ylläpitoa tehdään jatkossa: /c/appl/ling/käyttäjätunnus/ohjelmaversio/

Ihan kuka tahansa ei saisi tehdä kontribuutioita, vaan tässä pyritään siihen että kontribuutioita tekee vain jonkinlainen käyttäjien kiinteä ydinjoukko. /c/appl/ling tuleekin kirjoitussuojatuksi myöhemmin.

Olkaa hyvä ja lukekaa tarkemmat ohjeet: http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/SuomenKielipankki:CorpusDirs tai http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/SuomenKielipankkiCorpusDirs (':' tässä yhteydessä on putoamassa koska "SuomenKielipankki" ei ole hyväksytty tietokannaksi tai aliavaruudeksi)

Kysymykseen levytilasta viittaan ohjeeseen: http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/Helpdesk:INeedMoreDiskSpace

Mahdollisista virheistä ohjeissa pyydän huomauttamaan tai korjaamaan.

Anssi Y-J

-- MathiasCreutz - 10 Oct 2006

Topic revision: r1 - 2006-10-10 - MathiasCreutz
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback