Raportteja (Pirkko, 9.10.2007)

Korpusten siirtoa koskevat eri vaiheet on raportoitu alla luetelluissa pdf-tiedostoissa, jotka ovat liitteenä (ks. liitetiedostot). Korpusten auktorisointia ryhmien luettelo on myös omalla kohdallaan. Pdf-tiedostot ovat työn kulun dokumentointia ja siksi ne pitää säilyttää sellaisinaan. Tarvittaessa raportit voidaan muokata tekstitiedostoiksi.

1. Korpukset CSC:lle: keskustelua: * korpukset-csc-lle-keskustelua.pdf: Korpusten siirrosta käytyä keskustelua

2. Korpusten siirrosta-1 (18.6.2006): * korpusten-siirrosta-1.pdf: Dokumentointia

3. Korpusten siirosta-2 (28.6.2007): * korpusten-siirrosta-2.pdf: Dokumentointia

4. Korpusten siirrosta: hakemistot ja ryhmät (10.8.2007): Tässä tiedostossa on UHLCS:n hakemistossa /corp olleet korpukset ja ryhmät. Alihakemistojen sisällä on ryhmiä, joiden ryhmätunnukset ovat vanhentuneet tai joiden käyttäjätunnukset ovat vanhentuneet. Nämä eivät tule näkyviin ryhmien luettelossa. * corp-groups-4.pdf: corp-groups-4.pdf

5. Korpussopimuksista: Tiedosto käsittää muistiinpanoja korpusten sopimuksia koskevista selvityksistä. * corp-contracts-8.pdf: corp-contracts-8.pdf

6. Korpusryhmät (26.8.2007): Ryhmät on muodostettu yhdistämällä tietoa luvan antajasta, luvan saajasta ja luvan käyttöalueesta. Ryhmät on muodostettu Kimmo Koskenniemen kanss käydyn keskustelun perusteella. Ryhmien toimivuutta testataan korpuksiin. * ryhmät-ja-luvat-8.pdf: ryhmät-ja-luvat-8.pdf

Kohdat 7-9: korpukset on kuvattu UHLCS:n verkkosivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/).

7. Luettelo korpuksista, joiden sopimukset ovat kunnossa (10.9.2007) * sopimukset-kunnossa-1-9-2007.pdf Lisäys pdf-tiedostossa olevaan listaan (Pirkko 28.8.2007): Lingsoftin ja yleisen kielitieteen laitoksen kesken tehty sopimus koskee seuraavia ohejlmia: FINTWOL for UNIX, GERCG for UNIX, ja SWECG for UNIX. CSC:llä on FINTWOL ja SWECG, mutta ei saksan jäsennintä. Voidaanko se siirtää UHLCS:n mukana CSC:n koneelle?

Tämän luettelon laatimisen jälkeen (15.9.2007): Uppsala Russian Corpus on liitetty venäjän kielen korpuksiin korpusten omistajien (Ingrid Maier (Uppsala) ja Lennart Lönngren (Tromsö)) luvalla. Korpus on tutkimuskäyttöön.

8. Luettelo korpuksista, joiden sopimuksissa on vielä selvitettävää (10.9.2007) * sopimusten-selvitys-kesken-7-09-2007.pdf: sopimusten-selvitys-kesken-7-09-2007.pdf

9. Luettelo korpuksista, joita ei siirretä CSC:lle: (10.9.2007) * ei-siirretä-22-08-2007.pdf: ei-siirretä-22-08-2007.pdf

10. Hakemistot, joita ei ole vielä siirretty (10.9.2007) Pirkko: Päivitetty versio 12.9.200.

* hakemistot-joita-ei-ole-siirretty-8-9-2009-2.pdf: hakemistot-joita-ei-ole-siirretty-8-9-2009-2.pdf

11. Kokousmuistioita Kokousmuistiot ovat tiedostoja Eeron ja Pirkon tapaamisista työn kulun aikana. Kokousmuistiot ovat osa loppuraporttia, joka on kahdessa osassa kohdassa 12.

11.1. Muistio tapaamisesta 24.8.2007 (Pirkko ja Eero): * tapaaminen-p-e-24-8-2007-muistio.pdf: tapaaminen-p-e-24-8-2007-muistio.pdf.

11.2. Muistio tapaamisista 27.8. ja 5.9.2007 (Pirkko ja Eero) * muistio-1-9-2007.pdf: muistio-1-9-2007.pdf

12. Loppuraportit

12.1. Lyhyt yhteenveto hankkeen kulusta (10.9.2007) * summary-10-9-2007.pdf: summary-10-9-2007.pdf

12.2. Lisäys loppuraporttiin (8,10.2007) * loppuraportti-täydennys.pdf: loppuraportti-täydennys.pdf

-- PirkkoSuihkonen - 09 Oct 2007

* korpusten-siirrosta-1.pdf: korpusten-siirrosta-1.pdf

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PDFpdf corp-contracts-8.pdf manage 142.3 K 2007-09-10 - 19:46 UnknownUser  
PDFpdf corp-groups-4.pdf manage 106.5 K 2007-09-10 - 19:47 UnknownUser  
PDFpdf ei-siirretä-22-08-2007.pdf manage 45.4 K 2007-09-10 - 19:13 UnknownUser  
PDFpdf hakemistot-joita-ei-ole-siirretty-8-9-2009-2.pdf manage 45.4 K 2007-09-12 - 08:47 UnknownUser  
PDFpdf korpukset-csc-lle-keskustelua.pdf manage 76.8 K 2007-07-11 - 06:20 UnknownUser Korpusten siirrosta käytyä keskuselua
PDFpdf korpusten-siirrosta-1.pdf manage 29.7 K 2007-10-12 - 06:04 UnknownUser  
PDFpdf korpusten-siirrosta-2.pdf manage 35.4 K 2007-07-30 - 04:49 UnknownUser  
PDFpdf loppuraportti-täydennys.pdf manage 36.0 K 2007-10-08 - 05:25 UnknownUser  
PDFpdf muistio-1-9-2007.pdf manage 37.1 K 2007-09-10 - 19:14 UnknownUser  
PDFpdf ryhmät-ja-luvat-8.pdf manage 52.9 K 2007-09-10 - 19:46 UnknownUser  
PDFpdf sopimukset-kunnossa-1-9-2007.pdf manage 67.1 K 2007-09-10 - 19:12 UnknownUser  
PDFpdf sopimusten-selvitys-kesken-7-09-2007.pdf manage 64.7 K 2007-09-10 - 19:22 UnknownUser  
PDFpdf summary-10-9-2007.pdf manage 44.1 K 2007-09-10 - 19:14 UnknownUser  
PDFpdf tapaaminen-p-e-24-8-2007-muistio.pdf manage 37.3 K 2007-08-24 - 15:45 UnknownUser  
Edit | Attach | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r5 - 2007-10-12 - PirkkoSuihkonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback