Tekijänoikeuslaki ja korpusten vastaanottosopimuksessa ja korpusten käyttöluvassa määritelty ja määriteltävä korpusten käytön alue

- CopyrightLawAndTheCorpora

Korpusten käyttötarkoitus

  • Korpusten käyttötarkoitus on määritelty korpuksien vastaanottamisen yhteydessä tehdyissä sopimuksissa. Useimpia korpuksia voidaan käyttää tutkimuksessa ja opetuksessa. Useimpia korpuksia voidaan käyttää myös materiaalina kieliteknologisten sovellusten laatimisessa, joista ei saada kaupallista hyötyä. Tämä käyttö on rinnastettavissa korpusten tutkimuskäyttöön. Lisäksi on joitakin korpuksia, joita voidaan käyttää myös laadittaessa kaupallisesti hyödynnettäviä kieliteknologisia ohjelmia. Korpuksista tehtyjä sopimuksia säilytetään Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksella. CSC:lle on luovutettu korpuksia koskevien sopimuksien kopiot. Alla on lainaus UHLCS:n verkkosivulla olevasta sopimusmallista:
  • "Oikeudenhaltija myöntää tekstien/kieliaineistojen käyttöoikeuden sähköistä eri kielten tietopankkia koostavalle Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle. Käyttöoikeus koskee tekstien/kieliaineistojen hyödyntämistä tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten sekä sellaisia kaupallisia kieliteknologisia tm. sovelluksia varten, jotka eivät loukkaa tekijänoikeuslakia. Tekstien/kieliaineistojen tekijän- ja muut oikeudet ovat oikeudenhaltijalla."
  • "Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksella ei ole lupaa luovuttaa tämän sopimuksen mukaista käyttöoikeutta edelleen."

Korpusten tekijänoikeudet

  • Korpusten tekijänoikeudet on määritelty sopimuksissa. Tekijänoikeudet perustuvat tekijänoikeuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404). Tekijänoikeuksia koskeva osuus on määriteltävä myös korpusten käyttölupahakemuksessa. Alla on lainaus aineistojen vastaanottamista koskevassa sopimuksessa oleva lyhyt maininta sitoutumisesta tekijänoikeuksien kunnioittamiseen aineistojen käytössä tutkimusmateriaalina.
  • "Tekstien/kieliaineistojen käyttöoikeuden saaminen tapahtuu vastikkeettomasti, eikä oikeudenhaltijalla ole tutkimustuloksia koskevia oikeuksia. Sitä vastoin kielipankin rakentamista edistäneet tahot kuvataan kielipankin esitteissä ja dokumenteissa."
  • "Tekstejä/kieliaineistoja ei hyödynnetä kokonaisina vaan senlaajuisina osina, joilla ei ole kaupallista merkitystä ja jotka sellaisenaan ovat vailla kirjallista arvoa."
  • "Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos huolehtii kielipankin aineistojen asianmukaisesta tietosuojasta. Kielipankkia voivat käyttää vain tahot, joille myönnetään hakemuksesta yksilöity käyttölupa. Jokainen käyttäjä joutuu allekirjoittamaan sopimuksen, jossa käyttäjä sitoutuu noudattamaan jokaisen tekstin/kieliaineiston käyttöä koskevia rajoituksia sekä tekijänoikeuslain vaatimuksia. Jokaisen tekstin/kieliaineiston yhteydessä mainitaan oikeudenhaltija sekä tämän sopimuksen ensimmäisessä pykälässä sovitut tekstin/kieliaineiston käyttöoikeutta koskevat rajoitukset."

-- PirkkoSuihkonen - 15 Dec 2007

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2007-12-15 - PirkkoSuihkonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback