Usein kysytyt kysymykset

Mikä Kielipankki on?

Kuka ylläpitää Kielipankkia?

Mitä Kielipankissa on?

Mikä on Lemmie?

Mikä on Tutkijan käyttöliittymä?

Aineistojen ja työkalujen saatavuus

  • Miten pääsen Kielipankin aineistoihin käsiksi?

Käyttöoikeudet

  • Kuka voi käyttää Kielipankin aineistoja?
  • Miten saan käyttöoikeuden?
  • Pitääkö käyttöoikeus perua, jos en enää tarvitse aineistoa?

Oman aineiston tai työkalun tallettaminen

  • Miten voin tallettaa oman aineistoni Kielipankkiin?

Aineistojen käyttö

  • Miten käytän aineistoja suoraan sovelluspalvelimella?

Kokoelma HelpDesk-vastauksista englanniksi

Topic revision: r4 - 2010-12-02 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback