Ohjeita käyttäjille

Tällä sivulla on ohjeita Kielipankin käyttöön sekä aloitteleville että edistyneille käyttäjille.

Aloittelevien käyttäjien kannattaa tutustua Kielipankin aineistoihin aluksi CSC:n Tutkijan käyttöliittymän kautta. Voit tietenkin käyttää aineistoja myös suoraan sovelluspalvelimella, jos sinulla on perustiedot Unix-pohjaisesta käyttöjärjestelmästä, jonka kautta sovelluspalvelimella sijaitsevia aineistoja käytetään.

Tutkijan käyttöliittymä on web-pohjainen käyttöliittymä. Sen avulla tutkijoilla on mahdollisuus käyttää CSC:n koneita, ohjelmistoja ja tietokantoja tavallisen verkkoselaimen avulla kaikkialta mistä on Internet-yhteys. CSC:ssä kehitetyn käyttöliittymäohjelmiston avulla metakoneympäristön palvelut ovat käytettävissä niillekin, jotka eivät ole tottuneet käyttämään metakoneen unix-käyttöjärjestelmää.

Edistyneiden käyttäjien kannattaa Tutkijan käyttöliittymän ja korpurhakuohjelma Lemmien lisäksi käyttää aineistoja suoraan sovelluspalvelimella, jolloin aineistoista voi saada esiin erilaisilla hauilla hyvin monenlaisia tietoja.

Erilaisille käyttäjille suunnattuja ohjeita päivitetään tälle sivulle. Käyttöohjeita ja -vinkkejä löytyy myös muutama vuosi sitten yhteen kootuista englanninkielisistä ohjeista.

Aloitteleva käyttäjä | Edistynyt käyttäjä

Aloitteleva käyttäjä

Ohjeita Lemmien käyttöön

Korpustyökalu Lemmien käyttöopas on tarjolla englanninkielisenä CSC:n tutkijan käyttöliittymän kautta.

Yksinkertaiset Unix-ohjeet

Aineistojen selailu ja käyttö Unix-palvelimella edellyttää Unix-komentojen hallintaa. Unixissa halutut toiminnot kirjoitetaan komentoriville, eikä hiirtä tai graafisesta käyttöympäristöstä tuttuja näppäinkomentoja voi käyttää. Esimerkiksi kometo ls näyttää hakemistolistauksen, ja cd /hakemisto siirtyy haluttuun hakemistoon, ja grep etsii tiedostosta annetun hakusanan esiintymiä. Verkosta löytyy useita hyviä Unix-oppaita hakukoneiden avulla.

Yhteyden Unix-palvelimeen saa Windows-työasemalta esimerkiksi PuTTY-ohjelmalla. Kielipankin aineistot sijaitsevat CSC:n hippu-palvelimella, jonka palvelinosoite on hippu.csc.fi. Käyttäjän tunnistus tapahtuu CSC:n käyttäjätunnuksilla. Kunkin aineiston hakemisto-osoite on kerrottu aineiston esittelyn kohdalla (katso Aineistot).

Edistynyt käyttäjä

Ohjeita korpushakujen tekemiseen suoraan sovelluspalvelimella

Tänne toivotaan linkkivinkkejä ja ohjeita Unix-käyttäjiltä.

Topic revision: r10 - 2010-12-02 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback