Käyttäjät kertovat

Tälle sivulle kootaan Kielipankin käyttäjäkokemuksia, joita kerätään Kielipankin esittelyjen ja kehittämisseminaarien yhteydessä. Kokemuksia Kielipankin käytöstä ja kysymyksiä siihen liittyen voi lähettää sähköpostitse Kielipankki-projektin työntekijöille (Ks. FIN-CLARIN -> Hankkeet -> Kielipankki).

Topic revision: r4 - 2010-12-02 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback