Kontaktuppgifter

Avdelningen för Digital Humaniora
PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet
fin-clarin ( ATT ) helsinki.fi


Facebook

Prenumerera på nyhetsbrevet

CLARIN NewsflashKansainvälinen CLARIN-projekti


CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

FIN-CLARIN - Finländskt språkmaterial i gemensamt bruk

FIN-CLARIN-konsortiet är en del av det europeiska CLARIN-samarbetet. Konsortiets mål är att alla Finlands forskare på smidigast möjliga sätt skall ha tillgång till europeiska CLARIN-kompatibla språkmaterial, och att utländska forskare skall erbjudas motsvarande möjligheter att använda finländskt material. Vi når det målet genom att i första hand utveckla servicen vid Språkbanken i Finland eller Kielipankki på finska.

För att språkmaterial lätt och tillförligtligt skall hittas på olika söktjänster, måste det vara beskrivet enligt en gemensam standard. Beskrivningen kallas metadata. Även proceduren för att få tillgång till materialet måste defineras på ett klart och enhetligt sätt, och användartillstånd måste kunna sökas och beviljas. Dessutom måste materialet vara tillgängligt i ett känt och standardiserat format och konverterbart till andra format. I Finland erbjuder Kielipankki även i forsättningen service för att uppbevara, ge användartillstånd till och söka i språkmaterial. FIN-CLARIN utvecklar som bäst både materialutbutdet i Kielipankki och bruksnavisningar och stödtjänster för att använda språkmaterialet.

CLARIN ( Common Language Resources and Technology Infrastructure) är nu ett landmärke på den europeiska ESFRI-vägkartan för forskningsinfrastrukturer ( European Strategy Forum on Research Infrastructures). FIN-CLARIN finns på Finlands nationella vägkarta för infrastrukturer.

Det europeiska CLARINs förberedelseskede har avslutats och Finland har anslutit sig till den europeiska organisationen, CLARIN ERIC, vars uppgift det i fortsättningen är att ansvara för koordinering av och kompatibilitet mellan språkbehandlingstjänster i de olika medlemsländerna. FIN-CLARIN har även implementerat de standarder som CLARIN rekommenderar. FIN-CLARIN samarbetar med flera forskningsprojekt vid olika högskolor.