Hankkeet

Tällä sivulla esitellään hankkeita, kuten tutkimus- ja kehitysprojekteja, joita tehdään FIN-CLARIN-konsortion jäsenorganisaatioissa. FIN-CLARINia koordinoivan Helsingin yliopiston kieliteknologian oppiaineen ajankohtaisia hankkeita ovat Kielipankki, Jäsennyspankki, Sanapankki ja HFST.

Topic revision: r3 - 2010-12-02 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback