Kielipankki kaikille

FIN-CLARINin tavoitteet Kielipankin kehitystyössä:

  • aineistojen ja työkalujen selkeä listaus, sisältökuvaus ja käytettävyys
  • aineistojen käyttöoikeus- ja julkisuusluokat: luvat ja kirjautuminen, pääsy aineistoihin helpoksi
  • käyttöliittymä: selkeät haut ja selailut erilaisten tarpeiden mukaan
  • ohjeet ja opastus aineistojen käyttäjälle ja luovuttajalle
  • karttuva aineisto- ja työkalukokoelma
  • kansainvälinen CLARIN-yhteensopivuus, mahdollistaa kielimateriaalien ja -työkalujen yhteiskäytön Euroopan laajuisesti

Parhaillaan Kielipankki-projektissa

  • lisätään tiedotusta Kielipankin aineistoista ja työkaluista sekä Kielipankin kehittämishankkeesta
  • otetaan käyttöön www-käyttöliittymä, jonka kautta yhä useammat Kielipankin aineistoista saadaan myös Unix-käyttöön tottumattomien tutkijoiden ulottuville
  • tarkistetaan ja päivitetään Kielipankin nykyisten aineistojen metatietoja
  • suunnitellaan ja toteutetaan aineiston luovuttajalle tarkoitettu www-lomake tai editori sekä kehitetään aineiston luovuttajalle suunnattua ohjeistusta.

Hankkeessa työskentelevät Jussi Piitulainen, Jyrki Niemi, Hanna Westerlund ja syksyllä 2010 Lotta Jalava.

Lisätietoja > Kielipankki

Topic revision: r5 - 2010-12-02 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback