Jäsennyspankki

FIN-CLARINissa toimii Puupankki-projekti, jonka tehtävän on tuottaa huolelliset syntaktiset annotaatiot Ison suomen kieliopin verkkoversiosta VISK:stä. Tavoitteena on laatia määrittely suomen kielen sanojen morfologisesta rakenteesta ja sanojen välisistä dependenssisyntaktisia suhteista sekä annotoida erilaisia tekstiaineistoja laaditun määrittelyn mukaisesti tutkijayhteisön käytettäviksi. Projektin tuloksena syntyvä suomenkielinen puupankki on tarkoitus myöhemmin laajentaa kymmenien miljoonien syntaktisesti annoitujen sanojen jäsennyspankiksi.

Työtä johtaa Atro Voutilainen, ja työ etenee yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa. Hankkeessa työskentelevät syksyllä 2010 lisäksi Mikaela Klami, Tanja Purtonen ja Satu Leisko-Järvinen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa.

Topic revision: r5 - 2010-12-02 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback