HFST

FIN-CLARINin alaisuudessa toimii HFST-projekti (Helsinki Finite-State Transducer Technology), jossa alan parhaita FST-ohjelmakirjastoja on koottu yhteen ja varmistettu niiden yhteentoimivuus. Lisäksi projekti on tuottanut useita sovelluksia, esimerkiksi oikolukuohjelmia lähes 100 eri kielelle ja tavuttimia noin 40 kielelle. Kaikki sovellukset ovat kaikki avointa lähdekoodia ja parantavat laadullisesti aikaisempia versioita.

Hankkeessa työskentelevät Tommi Pirinen, Miikka Silfverberg, Erik Axelson ja Sam Hardwick.

Katso myös HFST:n demoversiot.

Lisätietoja myös: http://hfst.sf.net

Topic revision: r4 - 2010-12-02 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback