Tehtävät

FIN-CLARINin tarkoituksena ja tehtävänä on

  • 1) luoda CLARIN-yhteensopiva tekninen infrastruktuuri Suomessa,
  • 2) tallettaa ja luoda CLARIN-yhteensopivia kieliresursseja kansallisille palveluntarjoajille (ensi sijassa CSC:hen ja/tai Kotukseen),
  • 3) saattaa olemassa olevat ja tulevat kansalliset kieliresurssit kotimaisten ja ulkomaisten käyttäjien saataville ja vastaavasti ulkomaiset resurssit kotimaisten tutkijoiden saataville,
  • 4) kerätä ja luoda kansallisten kielten kirjoitettujen ja puhuttujen aineistojen sekä työkalujen perusvälineistön (ns. Basic Language Resource Kit, BLARK),
  • 5) edistää konsortion jäsenorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden sekä yritysten välistä yhteistyötä päämäärien saavuttamiseksi.

Tarkempia tietoja FIN-CLARINin toiminnasta > Hankkeet.

Topic revision: r3 - 2010-12-02 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback