[Sivu ei ole valmis. Emme takaa tietojen oikeellisuutta.]

Liity jäseneksi

Oletko kiinnostunut FIN-CLARINin toiminnasta ja päämääristä? Haluaako organisaatiosi liittyä jäseneksi laajaan CLARIN-yhteisöön? Ota yhteyttä FIN-CLARINin hallintoon.

Lue lisää jäsenyydestä:
Jäsenyyden edellytykset | Jäsenyyden edut | Jäsenyyden lopettaminen

Jäsenyyden edellytykset

FIN-CLARIN-konsortiossa on varsinaisia jäseniä ja liitännäisjäseniä.
 • Varsinaisia jäseniä voivat olla Suomessa kotipaikkaansa pitävät yleishyödylliset organisaatiot, joiden toiminnan katsotaan liittyvän läheisesti konsortion päämääriin.
 • Erityisestä syystä jäseneksi voidaan ottaa myös organisaatio, jonka kotipaikka on muualla kuin Suomessa tai jonka toiminta on kaupallista.
 • Liitännäisjäsenet ovat yhteistyökumppaneita, joiden toimiala liittyy läheisesti konsortion päämääriin.
 • Jäsenyyden hyväksyy konsortion johtoryhmä.

Liittymällä konsortioon jäsenet ilmaisevat tahtonsa

 1. edistää kieliresurssien saamista tutkimuksen ja muiden tarvitsijoiden yhteiseen ja mahdollisimman vapaaseen käyttöön kansallisesti ja kansainvälisesti,
 2. kehittää mahdollisimman avoimen ympäristön, jonne kielimateriaalit sijoitetaan siten, että ne ovat mahdollisimman laajalti ja helposti käytettävissä CSC:n Kielipankissa, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen aineistopalvelussa ja/tai muussa CLARIN-palvelukeskuksessa aineistojen laadun ja tarjottavien palveluiden mukaan,
 3. edistää eurooppalaisen infrastruktuurin muodostumista kieliresurssien vastavuoroisen kansainvälisen yhteiskäytön toteuttamiseksi sekä kieliresurssien käytön edellyttämien korkealaatuisten palveluiden kehittämiseksi.

Kun organisaatio liittyy FIN-CLARINiin, tulee sen samalla liittyä myös EU-CLARINiin tai tämän toimintaa mahdollisesti jatkavan CLARIN-ERICin toimikuntaan.

 • Varsinaiset jäsenet allekirjoittavat jäseneksi liittyessään konsortion aiesopimuksen, jossa liittyvä organisaatio ilmaisee halukkuutensa tukea konsortion päämääriä sekä osallistua konsortion toimintaan.
 • Sopimus ja jäsenyys konsortiossa ei itsessään tuo kustannusvelvoitteita, eikä jäsenmaksua tai ennalta määrättyä työosuutta ole.
 • Liitännäisjäsenet eivät allekirjoita aiesopimusta.

 • Aiesopimuksen allekirjoittaa eli konsortioon liittyy virallisesti koko organisaatio.
 • Käytännössä konsortion toimintaan osallistuvat esimerkiksi yliopistoissa ne laitokset, joilla on kieliaineistoja tai -työkaluja tai intressejä niiden käyttöön tai jotka ovat muuten kiinnostuneita konsortion toiminnasta ja halukkaita toimimaan itse kieliresurssien saatavuuden parantamiseksi.
 • Jäseneksi liittyvän organisaation tulee selvittää sisäisesti, mitkä organisaation eri tahot haluavat olla mukana konsortion toiminnassa ja mikä näistä tahoista toimii paikallisesti projektin vastuullisena edistäjänä.

Jäsenyyden edut

Varsinaisen jäsenen tärkeimpiä jäsenyysetuja ovat

 • oikeus asettaa edustajansa konsortion johtoryhmään ja käyttää äänioikeutta,
 • oikeus osallistua konsortion toimintaan,
 • päästä osalliseksi CLARIN-infrastruktuurin hyödyistä sekä
 • mahdollisuus saada konsortiolle myönnettyjä määrärahoja kieliresurssien kehittämiseen.

Liitännäisjäsenet eivät voi asettaa edustajaansa konsortion johtoryhmään, mutta johtoryhmä voi kutsua liitännäisjäsenen edustajan johtoryhmään määräajaksi.

Jäsenyyden lopettaminen

Mikäli jäseneksi liittynyt organisaatio haluaa erota konsortiosta, on sen annettava kirjallinen eroilmoitus konsortion johtoryhmälle.

Mikäli jäseneksi liittynyt organisaatio toimii törkeästi vastoin CLARIN-tavoitteita, laiminlyö sille mahdollisesti luotettuja tehtäviä tai muulla tavoin osoittaa piittaamattomuutta konsortion toimintaa kohtaan, voi johtoryhmä erottaa jäsenen.

-- LottaJalava - 2010-11-02

Topic revision: r5 - 2010-12-02 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback