Hallinto: FIN-CLARIN -johtoryhmän sähköpostikokous

Pöytäkirja

Aika: ma 6.8.2018 klo 9:00 - pe 10.8.2018 klo 18:00
Paikka: Sähköpostikokous

Osallistujat: Johtoryhmä
Hanna Westerlund, siht.


Kokous alkoi 6.8.2018 klo 9:00

1. RDHum Research Data and Humanities, Oulu 14.-16.8.2019.

Kommentteja:
  • Konferenssin fokus, onko suunnattu humanisteille kokouskutsun tekstin perusteella? (Mikko Kurimo)
  • Fokus menetelmissä, ja siinä, mitä kiinnostavia tuloksia niillä on saatu aikaan. (Krister Lindén)
  • Aineistojen suhteen ei rajoituksia, mutta Kielipankissa olevia tai sinne talletettavia voitaisiin toivoa ensisijaisesti, tai muualla julkisesti saatavissa. (Krister Lindén)
  • Ei todennäköisesti houkuttele paikalle työkalujen tekijöitä. (Mikko Kurimo)

2. GDPR ja sen ottaminen huomioon Kielipankin toiminnassa

3. Tiedotusasia

Kokous päättyi 10.8.2018 klo 18:00

-- HannaWesterlund - 2018-09-03

Topic revision: r2 - 2018-09-03 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback