Hallinto: FIN-CLARIN -johtoryhmän kokous

Aika: ke 7.8.2018 klo 13:00-14:00 (15:00)
Paikka: Skype-videokokous.

Osallistujat:
Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
Ulla-Maija Forsberg (Kotus)
Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
Jarmo H. Jantunen (Jyväskylän yliopisto)
Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
Krister Lindén, pj.
Hanna Westerlund, siht.

KESKUSTELUPÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04

2. Sähköpostikokouksen 6.8.-10.8. asialistalla oleva asia 1: RDHum Research Data in Humanities -konferenssin ensimmäinen kutsu

  • Konferenssin painopiste metodologia ja aineisto: mitä tutkittu ja miten, laaja yleiskatsaus digitaalisen humanismin kenttään.
  • Muita tapahtumia: metodifestivaali, mm. JY, TaY. Langnetin kesäkoulu elokussa 2019
  • Jatkossa konferenssilla voisi olla oma teema, ei kuitenkaan ensimmäisellä tapahtumalla.
  • Mahdollisia plenaristeja Veronika Laippala TY, digitaalisen tutkimuksen apulaisprofessori. Tietoarkiston edustaja ja tietosuoja? Sosiaalisen median tutkija?
  • Ehdotuksia Tieteellisen toimikunnan jäseniksi: FIN-CLARIN johtoryhmä, HELDIG
  • Rahoitushakemus: TSV edellyttää osallistumismaksua; FIN-CLARINilta voi mahdollisesti hakea rahoitusta matkakuluihin

3. Sähköpostikokouksen 6.8.-10.8. asialistalla oleva asia 2: GDPR ja sen ottaminen huomioon Kielipankin toiminnassa, keskustelua ja kommentteja

4. Sähköpostikokouksen 6.8.-10.8. asialistalla oleva asia: tiedotusasiat

5. Kokous päättyi klo 14.12

-- HannaWesterlund - 2018-09-03

Topic revision: r2 - 2018-09-03 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback