OrganizationForm
OrganizationNameEn University of Oulu, Department of Finnish, Information Studies and
OrganizationNameFi Oulun yliopisto, Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos (SILO)
OrganizationNameSv University of Oulu, Department of Finnish, Information Studies and
OrganizationDescriptionEn SILO on Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan laitos, jossa tutkitaan ja opetetaan mm. suomen kieltä, logopediaa ja fonetiikkaa sekä informaatiotutkimusta. Laitoksen kieliaineita ovat suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä, yleinen kielitiede, viron kieli ja unkarin kieli. Logopedian koulutusohjelma antaa pätevyyden toimia laillistetun puheterapeutin ammatissa; fonetiikkaa opiskellaan sivuaineena logopediassa ja kieliaineissa. Informaatiotutkimuksen koulutusohjelmasta valmistutaan informaatioalan tehtäviin.
OrganizationDescriptionFi SILO on Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan laitos, jossa tutkitaan ja opetetaan mm. suomen kieltä, logopediaa ja fonetiikkaa sekä informaatiotutkimusta. Laitoksen kieliaineita ovat suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä, yleinen kielitiede, viron kieli ja unkarin kieli. Logopedian koulutusohjelma antaa pätevyyden toimia laillistetun puheterapeutin ammatissa; fonetiikkaa opiskellaan sivuaineena logopediassa ja kieliaineissa. Informaatiotutkimuksen koulutusohjelmasta valmistutaan informaatioalan tehtäviin.
OrganizationDescriptionSv SILO on Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan laitos, jossa tutkitaan ja opetetaan mm. suomen kieltä, logopediaa ja fonetiikkaa sekä informaatiotutkimusta. Laitoksen kieliaineita ovat suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä, yleinen kielitiede, viron kieli ja unkarin kieli. Logopedian koulutusohjelma antaa pätevyyden toimia laillistetun puheterapeutin ammatissa; fonetiikkaa opiskellaan sivuaineena logopediassa ja kieliaineissa. Informaatiotutkimuksen koulutusohjelmasta valmistutaan informaatioalan tehtäviin.
OrganizationURL http://www.oulu.fi/silo/
OrganizationType Academic
OrganizationContacts UniversityOfOuluKit
KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval

KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources

KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r5 - 2008-04-18 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback