OrganizationForm
OrganizationNameEn University of Oulu, KIT
OrganizationNameFi Oulun yliopisto, KIT
OrganizationNameSv Uleåborg universitet, KIT
OrganizationDescriptionEn Phonetics is specialized in teaching and studying speech production, acoustics and speech perception. Phonetics is a multidisciplinary branch of science with collaborators from such fields as psychology, statistics, cognitive neuroscience, oral-maxillofacial surgery and information technology. The present research topics are brain plasticity and learning of speech perception, imitation of phonetically-relevant features in speech, and multi-lingual speech synthesis. Also the Department of French Translation Studies, Department of English Translation Studies, Department of Statistics, and Department of Information Technology are part of the Language Technology Network at the University of Turku.
OrganizationDescriptionFi Fonetiikka tutkii puhetta, sen tuottamista, akustiikkaa ja havaitsemista. Fonetiikka on monitieteinen oppiaine ja tieteenala. Sen yhteistyökumppaneita ovat mm. psykologia, tilastotiede, kognitiivinen neurotiede, suu- ja leukakirurgia sekä informaatioteknologia. Fonetiikan keskeisimpiä tutkimusalueita ovat tällä hetkellä mm. aivojen plastisuus ja puheen havaitsemisen oppiminen, äänteellisten ilmiöiden matkiminen ja monikielinen puhesynteesi. Fonetiikan lisäksi Turun yliopistosta Kieliteknologian verkostoon kuuluvat kääntämisen ja tulkkauksen keskus ranskan kääntämisen ja tulkkauksen osalta sekä englannin kääntämisen ja tulkkauksen osalta, tilastotiede ja informaatioteknologian laitos.
OrganizationDescriptionSv

OrganizationURL http://www.ekl.oulu.fi/KIT
OrganizationType Academic
OrganizationContacts

KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval

KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources

KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r4 - 2008-02-19 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback