OrganizationForm
OrganizationNameEn University of Oulu, Department of English
OrganizationNameFi Oulun yliopisto, englannin kielen laitos
OrganizationNameSv Uleåborg universitet, Institutionen för engelska
OrganizationDescriptionEn The University of Oulu is an international science community of 17 000 students and 3000 employees, organised in six faculties. The focus of teaching and research in the Department of English is on the present-day English language which is approached from a variety of angles (linguistics, applied linguistics, literature and culture among others). The department is also active in developing teaching and research in the fields of language technology and technology-mediated language learning and action.
OrganizationDescriptionFi Oulun yliopisto on 17000 opiskelijan ja 3000 työntekijän kansainvälinen tiedeyliopisto, joka on jakautunut kuuteen tiedekuntaan. Englannin kielen laitoksen opetus ja tutkimus painottuvat nykyenglantiin, jota tarkastellaan eri näkökulmista (mm. kielitiede, soveltava kielitiede, kirjallisuus ja kulttuuri). Laitos on myös aktiivinen opetuksen ja tutkimuksen kehittäjä kieliteknologian sekä teknologiavälitteisen kielenoppimisen ja toiminnan alueilla.
OrganizationDescriptionSv The University of Oulu is an international science community of 17 000 students and 3000 employees, organised in six faculties. The focus of teaching and research in the Department of English is on the present-day English language which is approached from a variety of angles (linguistics, applied linguistics, literature and culture among others). The department is also active in developing teaching and research in the fields of language technology and technology-mediated language learning and action.
OrganizationURL http://www.ekl.oulu.fi
OrganizationType Academic
OrganizationContacts UniversityOfOuluKITOrganization
KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval

KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources

KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r4 - 2008-03-03 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback