MaterialForm
MaterialNameEn University of Helsinki Language Corpus Server (UHLCS)
MaterialNameFi Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelin
MaterialNameSv University of Helsinki Language Corpus Server (UHLCS)
MaterialDescriptionEn The University of Helsinki Language Corpus Server (UHLCS) is a multilingual databank and data server located at the Department of General Linguistics, the University of Helsinki. At present, the UHLCS contains computer corpora of more than 50 languages, including samples of minority languages and extensive corpora representing different text types. There are also tools at the UHLCS that can be used in analyzing the corpora.
MaterialDescriptionFi Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksella sijaitseva tietokonekorpuspalvelin sisältää sähköisessä muodossa olevia kieliaineistoja ja työkaluja näiden aineistojen tutkimiseen. Nykyisellään Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimessa on korpuksia yli 50 kielestä. Korpusten koko ja tekstilaji vaihtelee: joissakin suurissa korpuksissa on useat tekstilajit edustettuina, jotkin korpukset taas ovat pieniä näytteitä uhanlaisista kielistä.
MaterialDescriptionSv The University of Helsinki Language Corpus Server (UHLCS) is a multilingual databank and data server located at the Department of General Linguistics, the University of Helsinki. At present, the UHLCS contains computer corpora of more than 50 languages, including samples of minority languages and extensive corpora representing different text types. There are also tools at the UHLCS that can be used in analyzing the corpora.
MaterialURL http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/findex.html
MaterialContacts University of Helsinki, Department of General Linguistics
KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval

KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources LanguageResourcesInGeneral, WrittenLanguageCorporaArea
KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r3 - 2008-04-10 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback