OrganizationForm
OrganizationNameEn University of Art and Design Helsinki, Media Lab
OrganizationNameFi Taideteollinen korkeakoulu, Media Lab
OrganizationNameSv Konstindustriella högskolan, Media Lab
OrganizationDescriptionEn The mission of the Media Lab is to explore, discover and comprehend the new digital technology and its impact in society; to find and exploit the possibilities it opens to communication, interaction and expression and to evaluate, understand and deal with the challenges it poses to design and creative production.
OrganizationDescriptionFi Medialaboratorio tutkii ja kehittää uutta digitaalista teknologiaa ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan, kehittää ja hyödyntää sen antamia mahdollisuuksia viestinnässä, vuorovaikutuksessa ja ilmaisutavoissa sekä pyrkii arvioimaan ja ymmärtämään uuden teknologian luomia suunnittelun ja luovan työn haasteita. Medialaboratorion opetus ja tutkimus painottuvat neljälle pääalueelle: interaktiivinen audiovisuaalinen kerronta, visualisaatio ja dynaamiset prosessit, uuden median tuotanto sekä media- ja designtutkimus.
OrganizationDescriptionSv

OrganizationURL http://www.mlab.uiah.fi
OrganizationType Academic
OrganizationContacts

KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation EvaluationInGeneral, UsabilityAndInterfaceDesignArea
KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval

KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources

KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r5 - 2008-03-03 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback