OrganizationForm
OrganizationNameEn University of Tampere, Department of Information Studies, FIRE research group
OrganizationNameFi Tampereen yliopisto, informaatiotutkimuksen laitos, FIRE-tutkimusryhmä
OrganizationNameSv University of Tampere, Department of Information Studies, FIRE research group
OrganizationDescriptionEn FIRE is a group of Finnish researchers and post-graduate students in Information Retrieval. FIRE members pursue basic and applied research on all aspects of information storage and retrieval, including bibliographic, text and multimedia databases, structured XML databases, database design and reorganization, and document management.
OrganizationDescriptionFi FIRE on suomalainen tiedonhaun tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden ryhmä. FIREn jäsenet suorittavat perus- ja sovellettua tutkimusta kaikista informaation varastoinnin ja haun aspekteista, mukaanlukien bibliografiset ja teksti- ja multimediatietokannat, rakenteiset XML-tietokannat, tietokannan suunnittelu ja uudelleenorganisointi ja dokumentinhallinta.
OrganizationDescriptionSv

OrganizationURL http://www.info.uta.fi/tutkimus/fire/index.html
OrganizationType Research Group
OrganizationContacts

KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval InformationRetrievalArea, InformationRetrievalInGeneral
KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources

KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r4 - 2008-04-10 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback