OrganizationForm
OrganizationNameEn University of Oulu, Department of Electrical and Information Engineering, Information Processing Laboratory, MediaTeam research group
OrganizationNameFi Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan osasto, informaationkäsittelyn laboratorio, MediaTeam-tutkimusryhmä
OrganizationNameSv University of Oulu, Department of Electrical and Information Engineering, Information Processing Laboratory, MediaTeam research group
OrganizationDescriptionEn MediaTeam conducts research on the features, use, and applications of multimedia and digital media types (image, sound, video, text) in information and communication systems. The research combines different areas of information and telecommunications technology, with a special focus on mobility and wireless features as well as future generations of communication technology. The main fields of interest are image and video processing, language and audio technology, information hiding as a security solution, mobile services, packet networks, and distributed computing.
OrganizationDescriptionFi MediaTeam tutkii multimedian ja digitaalisten mediatyyppien (kuva, ääni, video, teksti) ominaisuuksia, käyttöä ja sovelluksia informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmissä. Tutkimuksessa yhdistyvät tieto- ja tietoliikennetekniikan eri osa-alueet, ja erityisesti mobiliteetti ja langattomuus sekä seuraavien sukupolvien viestintäteknologia ovat keskeisessä asemassa. Painoalojamme ovat kuvan- ja videonkäsittely, kieli- ja audioteknologia, tiedonpiilotus tietoturvaratkaisuna, mobiilipalvelut, pakettiverkot sekä hajautettu tietojenkäsittely.
OrganizationDescriptionSv

OrganizationURL http://www.mediateam.oulu.fi
OrganizationType Research Group
OrganizationContacts

KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval MultimediaRetrievalArea, InformationRetrievalArea, InformationRetrievalInGeneral
KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources

KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r4 - 2008-04-10 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback