ProjectForm
ProjectNameEn TEQIR Translating and Expanding Queries for Information Retrieval
ProjectNameFi TEQIR Translating and Expanding Queries for Information Retrieval
ProjectNameSv TEQIR Translating and Expanding Queries for Information Retrieval
ProjectDescriptionEn The following four main themes are studied in the project: query structures and query expansion; cross-language information retrieval (CLIR); evaluation measures and environments for information retrieval; development and testing of query expansion software.
ProjectDescriptionFi Projektissa tutkitaan seuraavia aihealueita: hakukyselyjen rakenne ja laajentaminen; kieltenvälinen tiedonhaku; tiedonhaun evaluointimenetelmät ja -ympäristöt sekä hakukyselyjen laajentamisen ohjelmistojen kehittäminen ja testaaminen.
ProjectDescriptionSv

ProjectURL http://www.info.uta.fi/tutkimus/teqir/index.html
ProjectStatus Finished
ProjectContacts

ProjectOrganizations Tampereen yliopisto, informaatiotutkimuksen laitos/ University of Tampere, Department of Information Studies
KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsComputerAidedLanguageLearning

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation EvaluationInGeneral, InformationRetrievalEvaluationArea
KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval InformationRetrievalArea, InformationRetrievalInGeneral
KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources

KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r9 - 2008-11-03 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback