MaterialForm
MaterialNameEn The Language Bank
MaterialNameFi Kielipankki
MaterialNameSv The Language Bank
MaterialDescriptionEn The Language Bank is a service of CSC, the Finnish IT center for science, which consists of materials, software and expert services. The materials that are used the most are the Finnish, the Finnish-Swedish and the Swedish text corpora, which contain altogether more than 230 million words of newspaper texts from 1990-2000. The speech corpora consist of voice- and film recordings in digital formats, and in the Language Bank's Puh application format. The software of the Language Bank has been acquired or produced for the purpose of researching the materials.
MaterialDescriptionFi Kielipankki on Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n palvelu, joka koostuu aineistoista, ohjelmistoista ja asiantuntijapalvelusta. Kielipankin käytetyimmät tekstikokoelmat ovat suomen kielen tekstikokoelma, suomenruotsin tekstikokoelma ja ruotsiruotsin tekstikokoelma, jotka sisältävät yhteensä yli 230 miljoonaa sanaa enimmäkseen sanomalehtitekstiä 1990-2000-luvuilta. Puheaineisto koostuu ääni- ja elokuvatallenteista digitaalisissa formaateissa, sekä Kielipankin Puh-sovelluksen käyttämässä muodossa. Kielipankin ohjelmistot ovat aineistojen tutkimista varten hankittuja tai itse tuotettuja ohjelmistoja (esimerkiksi morfologiset jäsentimet ja korpushakuohjelmat).
MaterialDescriptionSv The Language Bank is a service of CSC, the Finnish IT center for science, which consists of materials, software and expert services. The materials that are used the most are the Finnish, the Finnish-Swedish and the Swedish text corpora, which contain altogether more than 230 million words of newspaper texts from 1990-2000. The speech corpora consist of voice- and film recordings in digital formats, and in the Language Bank's Puh application format. The software of the Language Bank has been acquired or produced for the purpose of researching the materials.
MaterialURL http://www.csc.fi/kielipankki/
MaterialContacts CSC - Scientific Computing Ltd
KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval

KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources LanguageResourcesInGeneral, WrittenLanguageCorporaArea
KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r3 - 2008-04-10 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback