MaterialForm
MaterialNameEn The Audio Recordings Archive of Oulu
MaterialNameFi Oulun nauhoitearkisto (ONA)
MaterialNameSv The Audio Recordings Archive of Oulu
MaterialDescriptionEn The Audio Recordings Archive of Oulu stores analogical and digital recordings. The recordings are samples of Finnish dialects, cultural history, modern colloquial language, child language, Finnic minority languages and Saami languages. Total amount of recordings is 7000 hours of which approximately 5000 hours is unique material. The oldest recordings are from early 1960s. Less than half of the analogical recordings is digitised.
MaterialDescriptionFi Oulun nauhoitearkisto säilyttää analogisia ja digitaalisia nauhoitteita. Nauhoitteet ovat näytteitä suomen murteista, kulttuurihistoriasta, nykypuhekielestä, lapsenkielestä, itämerensuomalaisista vähemmistökielistä ja saamen kielistä. Nauhoitteiden kokonaiskesto on 7000 tuntia, josta suunnilleen 5000 tuntia on alkuperäismateriaalia. Vanhimmat nauhoitteet ovat 1960-luvun alusta. Alle puolet analogisista nauhoitteista on digitoitu.
MaterialDescriptionSv The Audio Recordings Archive of Oulu stores analogical and digital recordings. The recordings are samples of Finnish dialects, cultural history, modern colloquial language, child language, Baltic-Finnic minority languages and Saami languages. Total amount of recordings is 7000 hours of which approximately 5000 hours is unique material. The oldest recordings are from early 1960s. Less than half of the analogical recordings is digitised.
MaterialURL http://www.oulu.fi/hutk/suomi/arkisto
MaterialContacts University of Oulu, Finnish Language
Topic revision: r2 - 2008-08-04 - MarkettaHarjuAutti
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback