In English | Suomeksi | På svenska

Terminology

A collection on language technology related terminology.

Terms According to the Language Technology World's Classification (English-Finnish)

English Finnish
Authoring Tools Kirjoittajan työkalut
Automatic Hyperlinking Automaattinen hyperlinkitys
Language Checking Kielentarkistus
Spell Checking Oikeinkirjoituksen tarkistus
Structure-Based Authoring Assistants Rakenteelliset kirjoittajan apuvälineet
Coding and Compression Koodaus ja pakkaus
Speech Coding Puheen koodaus
Speech Encryption Puheen salaus
Speech Enhancement Puheen ehostus
Text Compression Tekstin pakkaus
Text Encryption Tekstin salaus
Discourse and Dialogue Diskurssi ja dialogi
Dialogue Modeling Dialogin mallinnus
Discourse Modeling Diskurssin mallinnus
Discourse and Dialogue Diskurssi ja dialogi
Spoken Dialogue Systems Puhutun kielen järjestelmät
Spoken Language Dialogue Puhekieliset dialogit
Evaluation Arviointi
Deep Parser Performance Evaluation Syväjäsentiminen suorituskyvyn arviointi
Evaluation of Broad-Coverage Natural-Language Parsers Kattavien luonnollisen kielen jäsentimien arviointi
Evaluation of Machine Translation and Translation Tools Konekäännöksen ja käännöstyökalujen arviointi
Human Factors and User Acceptability Inhimilliset tekijät ja käyttäjätestaus
Information Retrieval Evaluation Tiedonhaun arviointi
Speech Input - Assessment and Evaluation Puheentunnistuksen arviointi
Speech Synthesis Evaluation Puhesynteesin arviointi
Usability and Interface Design Käytettävyys ja käyttöliittymäsuunnittelu
Information Extraction Tiedon eristäminen
Answer Extraction Vastauksen eristäminen
Information Extraction Tiedoneristäminen
Multimedia Information Extraction Tiedon eristäminen multimediasta
Named Entity Recognition Nimien tunnistus
Relation Extraction Relaatioideneristäminen
Summarization Tiedon tiivistäminen
Text Data Mining Tietämyksen muodostaminen tekstistä
Information Retrieval Tiedonhaku
Categorization Luokitus
Clustering Ryhmitys
Information Retrieval Tiedonhaku
Multilingual Information Retrieval Monikielinen tiedonhaku
Multimedia Retrieval Tiedonhaku multimediasta
Presentation and Visualization Esittäminen ja visualisointi
Relevance Ranking Relevanssiluokitus
Speech Retrieval Tiedonhaku puheesta
Topic Detection Aiheentunnistus
Knowledge Representation and Discovery Tiedon esitys ja löytäminen
Automatic Hyperlinking Automaattinen hyperlinkitys
Knowledge Discovery Tiedon löytäminen
Ontologies Ontologiat
Semantic Web Semanttinen verkko
Language Analysis Kielen analyysi
Categorial Grammar Kategoriakielioppi
Dependency Grammar Dependenssikielioppi
Government and Binding Theory / Minimalist Framework GB,minimalismi
Grammar Models and Formalisms Kielioppimallit ja formalismit
Head-driven Phrase Structure Grammar HPSG
Lexical-Functional Grammar LFG
Lexicons for Constraint-Based Grammars Rajoitekielioppien leksikot
Morphological Analysis Morfologinen analyysi
Natural Language Parsing Luonnollisen kielen jäsentäminen
Optimality Theory in Syntax Optimaalisuusteoria syntaksissa
Part-of-speech Tagging Sanaluokan tunnistus
Probabilistic Context-free Grammars Probabilistiset kontekstittomat kieliopit
Shallow Parsing Pintajäsennys
Systemic Functional Linguistics Systeemis-funktionaalinen kielioppi
Tokenization and Segmentation Saneistus ja segmentointi
Tree Adjoining Grammar TAG, Puuliitoskielioppi
Language Resources Kieliresurssit
Grammars Kielioppit
Lexicons Leksikot
Linguistically Annotated Corpora Lingvistisesti leimatut korpukset
Multilingual Corpora Monikieliset korpukset
Spoken Language Corpora Puhutun kielen korpukset
Standards Standardit
Terminology Terminologia
Thesauri WordNets Tesaurukset, WordNet
Written Language Corpora Kirjoitetun kielen korpukset
Language Understanding Kielen ymmärtäminen
Computational Pragmatics Laskennallinen pragmatiikka
Computational Psycholinguistics Laskennallinen psykolingvistiikka
Computational Semantics Laskennallinen semantiikka
Word Sense Disambiguation Sanojen merkityksen ratkaiseminen
Mathematical Methods Matemaattiset menetelmät
Conditional Random Fields Ehdolliset satunnaiskentät
DSP Techniques Digitaalisen signaalinkäsittelyn tekniikat
Emerging Computing Paradigms Uudet laskentaparadigmat
Finite State Technology Äärellisten tilojen tekniikka
HMM Methods Markovin piilomallit
Inductive Logic Programming Induktiivinen logiikkaohjelmointi
Language Modelling Kielen mallinnus
Latent Semantic Analysis Latentti semanttinen analyysi
Maximum Entropy Methods Entropian maksimoinnin menetelmät
Optimization and Search in Speech and Language Processing Optimointi ja haku puheen ja kielen käsittelyssä
Parsing Techniques Jäsennintekniikat
Statistical Modeling and Classification Tilastollinen mallinnus ja luokitus
Support Vector Machines Tukivektorikoneet
Connectionist techniques Hermoverkkotekniikat
Multilinguality Monikielisyys
Automatic Language Identification Automaattinen kielen tunnistus
Example-Based Translation and Translation Memories Esimerkkipohjainen konekäännös ja käännösmuistit
Human Aided Machine Translation Ihmisavusteinen konekäännös
Machine Translation Konekäännös
Machine-Aided Human Translation Koneavusteinen kääntäminen
Multilingual Generation Monikielinen generointi
Multilingual Information Retrieval Monikielinen tiedonhaku
Multilingual Speech Processing Monikielinen puheen käsittely
Statistical machine translation Tilastollinen konekäännös
Multimodality Multimodaalisuus
Modality Integration: Facial Movement and Speech Modaliteettien yhdistäminen: ilmeet ja puhe
Representations of Space and Time Ajan ja tilan esittäminen
Natural Language Generation Luonnollisen kielen generointi
Deep Generation Syvägenerointi
Natural Language Generation Luonnollisen kielen generointi
Shallow Generation Pintagenerointi
Syntactic Generation Syntaktinen generointi
Spoken Language Input Puhutun kielen syöte
Acoustic Modelling in Speech Recognition Puheen tunnistuksen akustinen mallintaminen
Emotion Recognition Tunteiden tunnistaminen
Language Modelling Kielen mallinnus
Prosody Information Processing Prosodisen tiedon käsittely
Signal Analysis and Representation Signaalin analyysi ja esitys
Speaker Recognition Puhujantunnistus
Speech Recognition Puheen tunnistus
Spoken Language Understanding Puhutun kielen ymmärtäminen
Spoken Output Technologies Puheen tuoton tekniikat
Spoken Language Generation Puhutun kielen generointi
Text-to-speech Synthesis Puhesynteesi
Written Language Input Kirjoitetun kielen syöte
Document Image Analysis Asiakirjan analyysi kuvasta
OCR: Handwriting Optinen käsialan tunnistus
OCR: Print Optinen merkintunnistus
Topic revision: r6 - 2008-04-22 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback