OrganizationForm
OrganizationNameEn Tekes - The National Technology Agency
OrganizationNameFi Tekes - Teknologian kehittämiskeskus
OrganizationNameSv Tekes - Utvecklingscentralen för teknologi
OrganizationDescriptionEn Tekes is the main public funding organisation for research and development in Finland. Tekes funds industrial projects as well as projects in research institutes, and especially promotes innovative, risk-intensive projects. Tekes offers partners from abroad a gateway to the key technology players in Finland.
OrganizationDescriptionFi Tekes eli Teknologian kehittämiskeskus aktivoi ja rahoittaa sekä tutkimusyksikköjen että yritysten haastavia tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Toiminta tähtää yhteiskunnan hyvinvointiin, viennin kasvuun ja teollisen pohjan laajentamiseen. Tekes on mukana luomassa uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 400 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin.
OrganizationDescriptionSv Tekes is the main public funding organisation for research and development in Finland. Tekes funds industrial projects as well as projects in research institutes, and especially promotes innovative, risk-intensive projects. Tekes offers partners from abroad a gateway to the key technology players in Finland.
OrganizationURL http://www.tekes.fi/
OrganizationType Research Funding
OrganizationContacts

Topic revision: r1 - 2008-04-10 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback