OrganizationForm
OrganizationNameEn Sixth Framework Programme 2002-2006
OrganizationNameFi EU:n tutkimuksen kuudes puiteohjelma 2002 - 2006
OrganizationNameSv Sixth Framework Programme 2002-2006
OrganizationDescriptionEn EU's Sixth Framework Programme cover the years 2002-2006. The programme has three core areas in Information Technology: Communication, computing and software technologies, Knowledge and interface technologies and Components and microsystems. Language technology related projects are most likely to fall under Knowledge and interface technologies.
OrganizationDescriptionFi EU:n tutkimuksen 6. puiteohjelma kattaa vuodet 2002-2006. Ohjelman tietotekniikka-osiossa on kolme ydinaluetta: Viestinnän (liikuteltavan, langattoman, optisen ja laajakaistaisen) ja tiedonkäsittelyn perusrakenteet, tiedonhallinta ja käyttöliittymät ja komponentit ja mikrojärjestelmät. Ohjelmassa ei ole mukana erityistä kieli- ja puheteknologia -aluetta kuten edellisessä puiteohjelmassa. Uudessa puiteohjelmassa kieliteknologiset tutkimushankkeet sijoittuvat todennäköisesti tiedonhallinta ja käyttöliittymät-alueen hankkeiksi.
OrganizationDescriptionSv EU's Sixth Framework Programme cover the years 2002-2006. The programme has three core areas in Information Technology: Communication, computing and software technologies, Knowledge and interface technologies and Components and microsystems. Language technology related projects are most likely to fall under Knowledge and interface technologies.
OrganizationURL http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
OrganizationType Research Funding
OrganizationContacts

Topic revision: r2 - 2008-04-10 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback