OrganizationForm
OrganizationNameEn Sitra
OrganizationNameFi Sitra
OrganizationNameSv Sitra
OrganizationDescriptionEn The Finnish National Fund for Research and Development (Sitra) is an independent public foundation under the supervision of the Finnish Parliament. Its activities are designed to promote the economic prosperity of the Finnish people. The means used to achieve this are research and training, innovation and business development and venture capital. Sitra's activities are financed by the yield from its own endowment capital and the return on its venture-capital investments.
OrganizationDescriptionFi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jota eduskunta valvoo. Toiminnallaan Sitra pyrkii edistämään Suomen taloudellista hyvinvointia. Keinoja ovat: tutkimus ja koulutus, innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan kehittäminen sekä pääomasijoittaminen. Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoittamisen tuotoilla.
OrganizationDescriptionSv The Finnish National Fund for Research and Development (Sitra) is an independent public foundation under the supervision of the Finnish Parliament. Its activities are designed to promote the economic prosperity of the Finnish people. The means used to achieve this are research and training, innovation and business development and venture capital. Sitra's activities are financed by the yield from its own endowment capital and the return on its venture-capital investments.
OrganizationURL http://www.sitra.fi/
OrganizationType Research Funding
OrganizationContacts

Topic revision: r1 - 2008-04-10 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback