OrganizationForm
OrganizationNameEn University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies (CALS)
OrganizationNameFi Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus
OrganizationNameSv Jyväskylä universitet, Centre for Applied Language Studies (CALS)
OrganizationDescriptionEn The Centre for Applied Language Studies (CALS) is a research institute that is part of the University of Jyväskylä but has national duties as well. The sphere of activities includes issues in language, language use and language learning that have to do with both society and with individuals. These issues are considered from the perspective of both the mother tongue and foreign languages. The view on language is social and interactive, and research is approached from a multidisciplinary point of view.
OrganizationDescriptionFi Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI) on Jyväskylän yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos, jolla on myös valtakunnallisia tehtäviä. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat yhteiskuntaan ja yksilöihin liittyvät kielen, kielenkäytön ja kielenoppimisen kysymykset. Näitä kysymyksiä tarkastellaan sekä äidinkielen että vieraiden kielten kannalta. Käsitys kielestä on sosiaalinen ja vuorovaikutuksellinen, ja tutkimusongelmia lähestytään monitieteisestä näkökulmasta.
OrganizationDescriptionSv

OrganizationURL http://www.solki.jyu.fi
OrganizationType Academic
OrganizationContacts

KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsComputerAidedLanguageLearning ComputerAidedLanguageLearningInGeneral
KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval

KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources

KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r7 - 2008-04-18 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback