MaterialForm
MaterialNameEn ICLFI - International Corpus of Learner FInnish
MaterialNameFi Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI).
MaterialNameSv ICLFI - International Corpus of Learner FInnish
MaterialDescriptionEn The International Corpus of Learner Finnish (ICLFI) is bomg compiled during the project in 2008-2011. The data for the corpus will be compiled with the help of the foreign universities around the world in which Finnish is studied as a foreign language. The corpus will consist of Finnish learners’ spontaneously produced texts in language learning situations. The corpus will help to clarify the specific characteristics of LL and also in order to make more relevant support material for learning, such as dictionaries and educational material. The size of the data is 120.000 words at he moment.

MaterialDescriptionFi Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI). Tutkimusaineisto kerätään ulkomaisissa yliopistoissa suomen kieltä opiskelevien tuottamista teksteistä. Aineistossa tulee olemaan tekstejä lukuisten eri äidinkielisten suomenoppijoiden tuottamana, joten sen avulla on mahdollista tutkia mm. äidinkielen vaikutusta laaja-alaisesti. Laaja sähköinen aineisto tekee mahdolliseksi monenlaisten, uusienkin tutkimuskysymysten esittämisen ja tutkimusmetodien kehittämisen. Tällä hetkellä korpuksen laajuus on 120 000 sanetta. Sitä täydennetään jatkuvasti.

Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopiston suomi toisen ja vieraana kielenä -oppiaineen lisäksi Petroskoin valtionyliopiston Suomen kielen ja kirjallisuuden laitos, Tallinnan yliopiston Eesti filoloogia osakond ja Uumajan yliopiston Institutionen för språkstudier. Hanke on saanut rahoitusta Uumajan yliopiston humanistiselta tiedekunnalta ja Pohjoismaiden ministerineuvostolta.

MaterialDescriptionSv The International Corpus of Learner Finnish (ICLFI) is being compiled during the project in 2008-2011. The data for the corpus will be compiled with the help of the foreign universities around the world in which Finnish is studied as a foreign language. The corpus will consist of Finnish learners’ spontaneously produced texts in language learning situations. The corpus will help to clarify the specific characteristics of LL and also in order to make more relevant support material for learning, such as dictionaries and educational material. The size of the data is 137.000 words at the moment.

MaterialURL http://www.oulu.fi/hutk/suomi/oppijankieli http://www.oulu.fi/hutk/suomi/oppijankieli/en
MaterialContacts University of Oulu, Finnish Language
Topic revision: r2 - 2008-06-26 - MarkettaHarjuAutti
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback