OrganizationForm
OrganizationNameEn Helsinki University of Technology, Department of Signal Processing and Acoustics
OrganizationNameFi Teknillinen korkeakoulu, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
OrganizationNameSv Tekniska högskolan, Institutionen för signalbehandling och akustik
OrganizationDescriptionEn The research areas at the Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing, Helsinki University Of Technology, include digital signal processing applications in acoustics, speech processing and music technology, among other things.
OrganizationDescriptionFi TKK:n Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan ensisijaisena tehtävänä on akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan tutkimus ja opetus. Tutkimustoiminta käsittää mm. digitaalisen signaalinkäsittelyn sovellukset akustiikassa ja audiotekniikassa, puheenkäsittelyssä ja musiikkiteknologiassa. Vahvoja osa-alueita ovat kuuloon ja psykoakustiikkaan liittyvät tekniset kysymykset, puhekommunikaation akustiikka, musiikkiteknologiaan liittyvä akustiikka, sähköakustiikan osa-alueet kuten kaiutintekniikka sekä akustiset ja audiomittaukset.
OrganizationDescriptionSv

OrganizationURL http://www.acoustics.hut.fi/
OrganizationType Academic
OrganizationContacts

KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval

KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources

KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput SpeechRecognitionArea, SpokenLanguageInputInGeneral, SignalAnalysisAndRepresentationArea
KeywordsSpokenOutputTechnologies SpokenLanguageGenerationArea, SpokenOutputTechnologiesInGeneral
KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r6 - 2008-03-03 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback